БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

 Изпит по Политически и правни учения

Изпитът по учебната дисциплина  „Политически и правни учения" се провежда под формата на писмен тест. Тестът съдържа 30 въпроса. Част от тях са с по три възможни отговора, от които само един е верен (въпроси от затворен тип) и друга част - с кратък свободен отговор (въпроси от отворен тип). Всеки верен отговор на въпрос от отворен тип носи 2 точки. Всеки верен отговор на въпрос от затворен тип носи 1 точка. Посочването на повече от един отговор на въпрос от затворен тип се счита за грешен отговор и не носи точки. Времето за решаване на теста е 45 минути.  

Примерен тест


1. Кой е политическият идеал на Св. Августин?
   а) множество малки държави, духовно обединени от църквата
   б) световна християнска империя
   в) възстановяване на римската държава

2. Как се нарича философската школа, създадена от Платон?
  а) Лицей
  б) Академия
  в) Университет

3. Кой е мислителят, когото определяме като създател на теорията за суверенитета?
   а) Жан Боден
   б) Жан-Жак Русо
   в) Бенжамен Констан

4. Според Русо общата воля е:
   а) волята на мнозинството
   б) волята, насочена към постигане на общото благо
   в) волята на всички

5. Какво наричаме Естествено право?
  а) самия идеален нормативен ред, съществуващ независимо от човека и стоящ по-високо в ценностно отношение
  б) възгледа, според който право е не само създаденият от хората нормативен ред, но и един идеален нормативен ред, съществуващ независимо от човека и стоящ по-високо в ценностно отношение
  в) и а, и б са верни

6. „Курс по конституционна политика" е произведение, написано от:
  а) Жан Боден
  б) Бенжамен Констан
  в) Рудолф фон Йеринг

7. Според една от основните тези в теорията на Рудолф фон Йеринг:
  а) държавата е единствен източник на право
  б) правата са юридически защитени интереси
  в) и а, и б за верни

8. Основното произведение на Хуго Гроций се нарича:
  а) „За правото на народите"
  б) „За правото на войната и мира"
  в) „За естествените права на човека"

9. Първият период в развитието на християнските представи за държавата и правото се нарича:
  а) висока схоластика
  б) патрически
  в) античен

10. Кои са трите власти според теорията за разделение на властите на Джон Лок?
  а) законодателна, изпълнителна, арбитражна
  б) законодателна, изпълнителна, съдебна
  в) законодателна, изпълнителна, федеративна

11. Коя е предпочитаната от Св. Тома форма на управление?
  а) монархическа
  б) аристократическа
  в) смесена

12. Според Платон светът на идеите може да бъде видян (разбран) с помощта на:
  а) разумът
  б) чувствата
  в) волята

13. Кои според Макиавели са формите на управление?
  а) република и монархия
  б) монархия, аристокрация, демокрация
  в) кралско управление, папско управление, градско управление

14. Кое е новото в дефиницията на Цицерон за държавата?
  а) дефинирането й чрез правото
  б)  дефинирането й чрез суверенитета
  в) дефинирането й чрез ползата

15. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  а) Един от белезите на Новото естествено право е неговото субективизиране.
  б) Периодът, в който се развива Новото естествено право, е краят на ХІХ и началото на ХХ век.
  в) Представителите на Новото естествено право се опират на договорната теория за държавата.

16.  Възникването на социологията е свързано с името на:
   а) Огюст Конт
   б) Огюст Роден
   в) Леон Дюги

17. Кое е ключовото понятие в Aристотелoвата дефиниция на държавата?
  а) автархия
  б) суверенитет
  в) автокрация

18. Произведението, в което Монтескьо развива идеите си за разделение на властите, се нарича:
  а) „Духът на римското право"
  б) „Шест книги за държавата"
  в) „За духа на законите"

19. Според Леон Дюги социалните норми са:
   а) икономически и морални
   б) обичайни, морални и юридически
   в) икономически, морални и юридически

20. Тезата, че юридически валидна е нормата, която е създадена от компетентен държавен орган при спазване на съответната процедура, се свързва с:
   а) естественото право
   б) правния социологизъм
   в) юридическия позитивизъм

21. В класическото либерално мислене присъства тезата за:
  а) минималната държава
  б) народния дух
  в) обществения договор

22. Според Джон Остин правото е:
   а) факт от социалната действителност
   б) заповед на суверена, скрепена със заплаха от санкция
   в) нормативен израз на общата воля

23. Според Бенжамен Констан у модерните народи свободата се схваща като:
   а) възможност за участие в политическия живот
   б) ненамеса в личната сфера на индивида
   в) и а, и б са верни

24. Русо използва договорната теория за държавата, за да:
   а) покаже как тя е възникнала исторически
   б) обясни как възниква суверенитетът
   в) и а, и б са верни

25. В контекста на класическите либерални идеи (според Грей) мелиоризъм означава:
   а) увереност, че социалните и политическите институции могат да бъдат усъвършенствани
   б) увереност, че либералните идеи имат бъдеще
   в) увереност, че хората стават все по-добри

26. Теорията на Рудолф фон Йеринг се определя като телеологическа, защото:
   а) е свързана с теологията
   б) търси отговор на въпроса кой е източникът на правото
   в) поставя акцент върху целта в правото

27. Философският позитивизъм е философска основа на:
  а) правния социологизъм 
  б) юридическия позитивизъм
  в) и а, и б са верни   

  

28. Какви видове добродетели различава Аристотел?
Напишете верния отговор.

.............................................................................................................
.............................................................................................................

 

29. Кои социални групи съществуват в идеалната държава на Платон?
Напишете верния отговор.

.............................................................................................................

 

30. Кои са петте елемента на правното явление според Венелин Ганев?
Напишете верния отговор.

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

 


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени