БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДругиРезултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Лекциите по Обща теория на правото за студентите от специалност \"Право\", I курс, редовно обучение, II поток се провеждат в понеделник, от 13.00 до 16.00 часа, в 224. аудитория на ЮФ. 

 

Изпит по Обща теория на държавата

Изпитът по учебната дисциплина „Обща теория на държавата" се провежда под формата на писмен тест. Тестът съдържа 25 въпроса - 10 въпроса с три възможности за отговор, от които само един е верен (въпроси от затворен тип), и 15 въпроса, изискващи кратък свободен отговор (въпроси от отворен тип). Всеки верен отговор на въпрос от затворен тип носи 1 (една) точка. Посочването на повече от един отговор на въпрос от затворен тип се счита за грешен отговор и не носи точки. Всеки верен отговор на въпрос от отворен тип носи 2 (две) точки. Общият брой точки е 40. Времето за решаване на теста е 60 минути.

Примерен тест

1. Какви са трудностите при очертаването на предмета на Общата теория на държавата?

..........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Според Г. Йелинек (G. Jellinek) целта на юридическото изследване на държавата е

..........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Преподаването на общи теоретични знания за държавата у нас през първата половина на ХХ век става в рамките на курсовете по:

а) обща теория на правото

б) държавно право

в) теория на държавата и правото

4. Дуалистичният възглед, според който учението за държавата следва да се раздели на социално и юридическо, свързваме с името на

...........................................................................................................

5. Когато казваме за една теория за проихода на държавата, че има за цел преди всичко да легитимира държавната власт, имаме предвид:

а) оправдаването на монопола върху физическото прилагане на сила

б) търсене на начини за доказване на валидността на правния ред

в) и а, и б са верни

6. Според частно-правното обяснение, съдържащо се в патримониалната теория, легитимността на държавната власт произтича от

.........................................................................................................

7. С кои философски школи свързваме идеята за обществения договор през античността?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. В теорията за справедливостта на Ролс (Rawls) воал на неведението (veil of ignorance) означава

......................................................................................................

.........................................................................................................

9. Кое е ключовото понятие в дефиницията на Aристотел за държавата?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

10. Какво значи да обясним държавата чрез правото?

а) да я дефинираме чрез понятия, с които борави правната наука и следвайки методологията на правната наука

б) да я изследваме, като я постовим в отношение с правния ред

в) и а, и б са верни

11. Правните понятия, с които най-често се прави опит да се идентифицира държавата са:

.............................................................................................................

.........................................................................................................

12. Теоретичното обосноваване на държавата като правен субект свързваме с:

а) немските пандектисти

б) школата Гербер-Лабанд-Йелинек

в) и а, и б са верни

13. Според Ханс Келзен държавата може да бъде представена от юридическа гледна точка като

.........................................................................................................

 ........................................................................................................

14. Общи административни актове са властнически актове, които:

.............................................................................................................

.........................................................................................................

15. Избройте характеристиките на суверенитета, свързани с неговия абсолютен характер.

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

16. Едно от различията между теорията на Русо и политическата практика на Френската революция се състои в:

а) отказ от идеята за закона като израз на общата воля

б) отказ от формите на пряка демокрация и въвеждане на политическото представителство

в) отказ от пълното и последоватено въвеждане на принципа за разделение на властите

17. Как Стефан Баламезов обяснява защо счита, че в словосъчетанието разделение на властите, състоящо се от три думи има допуснати три грешки?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

18. Принципът за единство на държавната власт (отрицание на идеята за разделението на властите) е теоретично обоснован от:

а) Карл Маркс в "Гражданската война във Франция"

б) Владимир Илич Ленин в "Държавата и революцията"

в) Ал Пачино в "Кръстникът" 2

19. Основания за разграничението между учредителна и учредени власти може да търсим в:

а) идеята за народния суверенитет

б) идеята за разделение на властите

в) и а, и б са верни

20. Кои са трите власти според теорията за разделение на властите на Джон Лок?

 .......................................................................................................

.........................................................................................................

21. В класическото либерално мислене присъства тезата за:

а) минималната държава

б) народния дух

в) обществения договор

22. В контекста на класическите либерални идеи мелиоризъм означава:

а) увереност, че социалните институции могат да бъдат усъвършенствани

б) увереност, че либералните идеи имат бъдеще

в) увереност, че хората могат да станат политически по-активни

23. Конституционният контрол е механизъм за защита на разделението между:

................................................................................................................

.........................................................................................................

24. Определянето на една форма на управление като полупрезидентска предполага:

а) наличие на слаб от гледна точка на правомощията му президент

б) наличие на президент, който ръководи изпълнителната власт, но при наличие и на министър-председател

в) правителство, което е отговорно само пред президента, но не и пред парламента

25. Кои са характеристиките на тоталитарната държава?

..............................................................................................................

.........................................................................................................


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени