БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

Изпит по Обща теория на държавата

Изпитът по учебната дисциплина „Обща теория на държавата" се провежда под формата на писмен тест. Тестът съдържа 25 въпроса - 10 въпроса с три възможности за отговор, от които само един е верен (въпроси от затворен тип), и 15 въпроса, изискващи кратък свободен отговор (въпроси от отворен тип). Всеки верен отговор на въпрос от затворен тип носи 1 (една) точка. Посочването на повече от един отговор на въпрос от затворен тип се счита за грешен отговор и не носи точки. Всеки верен отговор на въпрос от отворен тип носи 2 (две) точки. Общият брой точки е 40. Времето за решаване на теста е 60 минути.

Примерен тест

1. Какви са трудностите при очертаването на предмета на Общата теория на държавата?

..........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Според Г. Йелинек (G. Jellinek) целта на юридическото изследване на държавата е

..........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Преподаването на общи теоретични знания за държавата у нас през първата половина на ХХ век става в рамките на курсовете по:

а) обща теория на правото

б) държавно право

в) теория на държавата и правото

4. Дуалистичният възглед, според който учението за държавата следва да се раздели на социално и юридическо, свързваме с името на

...........................................................................................................

5. Когато казваме за една теория за проихода на държавата, че има за цел преди всичко да легитимира държавната власт, имаме предвид:

а) оправдаването на монопола върху физическото прилагане на сила

б) търсене на начини за доказване на валидността на правния ред

в) и а, и б са верни

6. Според частно-правното обяснение, съдържащо се в патримониалната теория, легитимността на държавната власт произтича от

.........................................................................................................

7. С кои философски школи свързваме идеята за обществения договор през античността?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. В теорията за справедливостта на Ролс (Rawls) воал на неведението (veil of ignorance) означава

......................................................................................................

.........................................................................................................

9. Кое е ключовото понятие в дефиницията на Aристотел за държавата?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

10. Какво значи да обясним държавата чрез правото?

а) да я дефинираме чрез понятия, с които борави правната наука и следвайки методологията на правната наука

б) да я изследваме, като я постовим в отношение с правния ред

в) и а, и б са верни

11. Правните понятия, с които най-често се прави опит да се идентифицира държавата са:

.............................................................................................................

.........................................................................................................

12. Теоретичното обосноваване на държавата като правен субект свързваме с:

а) немските пандектисти

б) школата Гербер-Лабанд-Йелинек

в) и а, и б са верни

13. Според Ханс Келзен държавата може да бъде представена от юридическа гледна точка като

.........................................................................................................

 ........................................................................................................

14. Общи административни актове са властнически актове, които:

.............................................................................................................

.........................................................................................................

15. Избройте характеристиките на суверенитета, свързани с неговия абсолютен характер.

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

16. Едно от различията между теорията на Русо и политическата практика на Френската революция се състои в:

а) отказ от идеята за закона като израз на общата воля

б) отказ от формите на пряка демокрация и въвеждане на политическото представителство

в) отказ от пълното и последоватено въвеждане на принципа за разделение на властите

17. Как Стефан Баламезов обяснява защо счита, че в словосъчетанието разделение на властите, състоящо се от три думи има допуснати три грешки?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

18. Принципът за единство на държавната власт (отрицание на идеята за разделението на властите) е теоретично обоснован от:

а) Карл Маркс в "Гражданската война във Франция"

б) Владимир Илич Ленин в "Държавата и революцията"

в) Ал Пачино в "Кръстникът" 2

19. Основания за разграничението между учредителна и учредени власти може да търсим в:

а) идеята за народния суверенитет

б) идеята за разделение на властите

в) и а, и б са верни

20. Кои са трите власти според теорията за разделение на властите на Джон Лок?

 .......................................................................................................

.........................................................................................................

21. В класическото либерално мислене присъства тезата за:

а) минималната държава

б) народния дух

в) обществения договор

22. В контекста на класическите либерални идеи мелиоризъм означава:

а) увереност, че социалните институции могат да бъдат усъвършенствани

б) увереност, че либералните идеи имат бъдеще

в) увереност, че хората могат да станат политически по-активни

23. Конституционният контрол е механизъм за защита на разделението между:

................................................................................................................

.........................................................................................................

24. Определянето на една форма на управление като полупрезидентска предполага:

а) наличие на слаб от гледна точка на правомощията му президент

б) наличие на президент, който ръководи изпълнителната власт, но при наличие и на министър-председател

в) правителство, което е отговорно само пред президента, но не и пред парламента

25. Кои са характеристиките на тоталитарната държава?

..............................................................................................................

.........................................................................................................


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени