БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

Изпит по Защита на правата на човека

Изпитът по учебната дисциплина „Защита на правата на човека" се провежда под формата на писмен тест. Тестът съдържа 30 въпроса. Част от тях са с по три възможни отговора, от които само един е верен (въпроси от затворен тип) и друга част - с кратък свободен отговор (въпроси от отворен тип). Всеки верен отговор носи 2 точки. Посочването на повече от един отговор на въпрос от затворен тип се счита за грешен отговор и не носи точки. Общият брой точки е 60. Времето за решаване на теста е 45 минути.

Примерен тест

1. Какъв е предметът на дисциплината Защита на правата на човека?

................................................................................................................................................................................................


2. Според Джоузеф Раз правата са аргументи на практическата философия, установяващи връзката между:

а) свобода -дълг - право

б) свобода -ценност - факт - право

в) ценност - интерес- право - задължение


3. Разликата между самопомощ и самоуправство се състои в:

..................................................................................................................................................................................................


4. Въпросът за правата на човека се споменава в рамките на Европейските общности на договорно ниво за пръв път:

а) в учредителните договори

б) в Договора от Маастрихт

в) в Договора от Лисабон


5. Основното значение на
Петицията за правата от 1628 г. се състои в:

...................................................................................................................................................................................................


6.
Френската Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 г. е наречена така, защото в нея е застъпено разбирането, че:

а) трябва да се разграничават личните права на индивидите (на човека) от политическите и икономическите им права (на гражданина)

б) индивидите преминават през две състояния - естествено (права на човека) и социално (права на гражданина)

в) и а., и б. са верни


7. Протокол № 14 към ЕКЗПЧОС, приет през 2004 г., влиза в сила на:

а) 1 юни 2010 г.

б) 13 май 2004 г.

в) 1 юли 2009 г.


8. Според чл. 6 от Договора за Европейския съюз:

а) Хартата на основните права на Европейския съюз има същата юридическа сила като
договорите

б) Европейският съюз се присъединява към ЕКЗПЧОС

в) и а., и б. са верни


9. Тезата на Роналд Дуоркин, че правата са козове, означава:

.......................................................................................................................................................................................................


10. Бил за правата е наименованието на:

а) сбора от първите десет поправки на Конституцията на САЩ

б) акт на Английския парламент от ХVII век

в) и а., и б. са верни


11. Според Савини в основата на субективните права стои:

а) интересът

б) волята

в) свободата


12. В какво се състои различието между права на човека и естествени права?

.................................................................................................................................................................................................


13. Голямата камара на Съда по правата на човека в Страсбург е компетентна да се произнесе, когато:

..................................................................................................................................................................................................


14. В какво се състоят основните различия между Френската декларация за правата на човека и гражданина и американските актове за правата от ХVIII век?

..............................................................................................................................................................................................


15. Според Кант правова е онази държава, която:

........................................................................................................................................................................................


16. Джон Лок разглежда човека като първично свободен и надарен с три основни права. Тези права са:

...............................................................................................................................


17.
Magna Carta (libertatum) е:

а) акт от ХIII век със силата на официален статут в Англия и Уелс

б) акт, свързан с американската независимост

в) акт на император Юстиниян относно правата на римските граждани


18. Посочете поне две промени в контролния механизъм по спазване на ЕКЗПЧОС, въведени с влизането в сила на Протокол № 14 към Конвенцията.

...........................................................................................................................................................................................


19. Съдът по правата на човека в Страсбург се превръща в постоянно действащ основен орган по контрола за спазване на ЕКЗПЧОС с влизането в сила на:

а) Конвенцията

б) Протокол № 11

в) Протокол № 14


20. Актовете в англоезичния свят през ХIII-ХVII век, отнасящи се до правата, са основно насочени към:

а) ограничаване на произвола на държавата в лицето на монарха

б) разширяване на политическите права на гражданите

в) нито едно от двете


21. Изработването на проекта на американския Бил за правата свързваме с името на:

...............................................................................................................................................................................................


22. Джон Лок обосновава правото на собственост по следния начин:

..............................................................................................................................................................................................


23.
Международният пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международният пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП) са:

а) актове, които заедно с Всеобщата декларация за правата на човека оформят т. нар. Международна харта за правата на човека

б) международни договори, които имат обвързваща за страните юридическа сила

в) и а., и б. са верни


24. Избройте четирите вида състави, в които заседава Съдът по правата на човека в Страсбург.

................................................................................................................................................................................................


25. Основното значение на Всеобщата декларация за правата на човека се състои в това, че тя е първият международен акт, който:

а) признава и закрепва на международно равнище цялостен каталог от права, чиито носители са
всички човешки същества

б) урежда международна съдебна процедура за защита на човешките права

в) и а., и б. са верни


26. Предложението на Конвента за бъдещето на Европа относно Хартата на основните права на Европейския съюз е:

а) тя да бъде инкорпорирана в Конституционния договор

б) тя да бъде приложение към Конституционния договор

в) тя да бъде отделна от Конституционния договор, но със същата юридическа сила


27. Изработването на проекта на Декларацията за независимостта на САЩ свързваме с името на:

а) Томас Джеферсън

б) Джеймс Медисън

в) Джордж Вашингтон


28. С кой акт са въведени еднолични съдебни състави на Съда по правата на човека в Страсбург?

............................................................................................................................


29. Изразът основни права е
често използван в практиката на Съда по правата на човека в Страсбург, за да се подчертаят две неща, а именно:

..................................................................................................................................................................................


30. Основното значение на Habeas Corpus Act от 1679 г. се състои в това, че:

а) създава фигурата на Habeas Corpus

б) придава на фигурата на Habeas Corpus официалността на статут

в) и а., и б. са верни


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени