БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

Изпит по Обща теория на правото

Изпитът по учебната дисциплина „Обща теория на правото" се провежда под формата на писмен тест. Тестът съдържа 30 въпроса - 10 въпроса с три възможности за отговор, от които само един е верен (въпроси от затворен тип), и 20 въпроса, изискващи кратък свободен отговор (въпроси от отворен тип). Всеки верен отговор на въпрос от затворен тип носи 1 (една) точка. Посочването на повече от един отговор на въпрос от затворен тип се счита за грешен отговор и не носи точки. Всеки верен отговор на въпрос от отворен тип носи 2 (две) точки. Общият брой точки е 50. Времето за решаване на теста е 60 минути.

 

Примерен тест

 

1.  Коя презумпция наричаме оборима?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

2.  От пресичането на кои две тенденции възниква възгледът за държавата – правен субект?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

3. Какво представлява юридическият статут на едно лице?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4. В какво се състои разликата между категорични и хипотетични норми (императиви)?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

5. Част от правните норми определяме като етически обосновани норми, а другата част – като:

а) фактически обосновин

б) критически обосновани

в) практически обосновани

 

6. Кои правни норми Хърбърт Харт нарича вторични?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

7. Според дефиницията, възприета в рамките на настоящия курс, правото е:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

8. Понятието основна норма е ключово при обяснението на правната система (правния ред) в теорията на:

а) Ханс Келзен

б) Хърбърт Харт

в) Джоузеф Раз

 

9. Обяснете понятието статична системност в правния ред (правната система).

......................................................................................................

......................................................................................................

 

10. Според Венелин Ганев елементите на правното явление са:

а) правна норма, юридически факт, правни последици, субекти на правото, обекти на правото

б) хипотеза, диспозиция, санкция

в) страни, обект, съдържание

 

11. В какво се изразява същността на херменевтичния подход, който навлиза в правото през втората половина на XX век?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

12. Аналогията е способ за преодоляване на:

а) конфликти в правото

б) празноти в правото

в) и а., и б. са верни

 

13. Посочете характеристиките на правната санкция, които я отличават от санкциите при другите видове социални норми.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

14. Посочете поне три възможни значения на понятието юрисдикция.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

15. Традиционният възглед за обособяване на структурните подразделения в правната система (дялове, отрасли, институти) се опира на понятията:

а) предмет и метод на правно регулиране

б) статична и динамична системност

в) правни отношения и правни връзки

 

16. Двете основни функции на конституционните юрисдикции са:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

17. В рамките на настоящия курс приехме, че правната наука изследва:

а) правото, морала и отношението между тях

б) правото и неговата непосредствена среда

в) и а., и б. са верни

 

18. Дефинирайте понятието източник на правото.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

19. Дефинирайте понятието правна норма.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

20. Защо наричаме теорията за юридическите лица на Рудолф фон Йеринг теория на скобите?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

21. В  какво се изразява разликата между юридическия акт и юридическата постъпка?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

22. Защо определяме правната доктрина като непряк субсидиарен източник на правото?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

23. Езиковият израз на правната норма може да включва:

а) хипотеза и диспозиция

б) хипотеза и санкция

в) и а., и б. са верни

 

24. Основното деление на правните норми според Хърбърт Харт е на:

а) императивни и диспозитивни

б) първични и вторични

в) публичноправни и частноправни

 

26. Представителството е правна фигура, при която:

а) едно лице действа от свое име и за чужда сметка

б) едно лице действа от чуждо име и за своя сметка

в) едно лице действа от чуждо име и за чужда сметка

 

27. Посочете поне три от субсидиарните преки източници на правото:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

28. В кои два случая е налице същинско обратно действие на закона?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

29. Кое е общото между презумпциите и фикциите?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

30. Структурните елементи на правното отношение са:

а) страните, обектът и съдържанието

б) правната норма, субектите и обектът на правото

в) пролетта, лятото и зимата


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени