БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДругиРезултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Лекциите по Обща теория на правото за студентите от специалност \"Право\", I курс, редовно обучение, II поток се провеждат в понеделник, от 13.00 до 16.00 часа, в 224. аудитория на ЮФ. 

 

Изпит по Обща теория на правото

Изпитът по учебната дисциплина „Обща теория на правото" се провежда под формата на писмен тест. Тестът съдържа 30 въпроса - 10 въпроса с три възможности за отговор, от които само един е верен (въпроси от затворен тип), и 20 въпроса, изискващи кратък свободен отговор (въпроси от отворен тип). Всеки верен отговор на въпрос от затворен тип носи 1 (една) точка. Посочването на повече от един отговор на въпрос от затворен тип се счита за грешен отговор и не носи точки. Всеки верен отговор на въпрос от отворен тип носи 2 (две) точки. Общият брой точки е 50. Времето за решаване на теста е 60 минути.

 

Примерен тест

 

1.  Коя презумпция наричаме оборима?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

2.  От пресичането на кои две тенденции възниква възгледът за държавата – правен субект?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

3. Какво представлява юридическият статут на едно лице?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4. В какво се състои разликата между категорични и хипотетични норми (императиви)?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

5. Част от правните норми определяме като етически обосновани норми, а другата част – като:

а) фактически обосновин

б) критически обосновани

в) практически обосновани

 

6. Кои правни норми Хърбърт Харт нарича вторични?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

7. Според дефиницията, възприета в рамките на настоящия курс, правото е:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

8. Понятието основна норма е ключово при обяснението на правната система (правния ред) в теорията на:

а) Ханс Келзен

б) Хърбърт Харт

в) Джоузеф Раз

 

9. Обяснете понятието статична системност в правния ред (правната система).

......................................................................................................

......................................................................................................

 

10. Според Венелин Ганев елементите на правното явление са:

а) правна норма, юридически факт, правни последици, субекти на правото, обекти на правото

б) хипотеза, диспозиция, санкция

в) страни, обект, съдържание

 

11. В какво се изразява същността на херменевтичния подход, който навлиза в правото през втората половина на XX век?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

12. Аналогията е способ за преодоляване на:

а) конфликти в правото

б) празноти в правото

в) и а., и б. са верни

 

13. Посочете характеристиките на правната санкция, които я отличават от санкциите при другите видове социални норми.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

14. Посочете поне три възможни значения на понятието юрисдикция.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

15. Традиционният възглед за обособяване на структурните подразделения в правната система (дялове, отрасли, институти) се опира на понятията:

а) предмет и метод на правно регулиране

б) статична и динамична системност

в) правни отношения и правни връзки

 

16. Двете основни функции на конституционните юрисдикции са:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

17. В рамките на настоящия курс приехме, че правната наука изследва:

а) правото, морала и отношението между тях

б) правото и неговата непосредствена среда

в) и а., и б. са верни

 

18. Дефинирайте понятието източник на правото.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

19. Дефинирайте понятието правна норма.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

20. Защо наричаме теорията за юридическите лица на Рудолф фон Йеринг теория на скобите?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

21. В  какво се изразява разликата между юридическия акт и юридическата постъпка?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

22. Защо определяме правната доктрина като непряк субсидиарен източник на правото?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

23. Езиковият израз на правната норма може да включва:

а) хипотеза и диспозиция

б) хипотеза и санкция

в) и а., и б. са верни

 

24. Основното деление на правните норми според Хърбърт Харт е на:

а) императивни и диспозитивни

б) първични и вторични

в) публичноправни и частноправни

 

26. Представителството е правна фигура, при която:

а) едно лице действа от свое име и за чужда сметка

б) едно лице действа от чуждо име и за своя сметка

в) едно лице действа от чуждо име и за чужда сметка

 

27. Посочете поне три от субсидиарните преки източници на правото:

......................................................................................................

......................................................................................................

 

28. В кои два случая е налице същинско обратно действие на закона?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

29. Кое е общото между презумпциите и фикциите?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

30. Структурните елементи на правното отношение са:

а) страните, обектът и съдържанието

б) правната норма, субектите и обектът на правото

в) пролетта, лятото и зимата


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени