БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

 ВЪПРОСНИК

ПО

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

 

Общи въпроси и методология

1. Историческо развитие на понятието за държава. Езикови бележки.

2. Предмет на Общата теория на държавата.

3. Методът в различните дискурси, част от предмета на които е държавата.

4. Методологическа рамка на курса.

5.  Преподаването на ОТД и разграничение с други научни области и учебни дисциплини.

 

Възникване на държавата и легитимиране на държавната власт

6. Социологическото разбиране за държавата. Власт, господство, обединение за господство.

7. Историческа типологизация на държавата.

8. Теории за легитимиране на държавната власт. Космосът и Бог като легитимиращи идеи.

9. Човешкият разум като легитимираща идея. Договорни теории за държавата.


 

Държавата, оябснена чрез правото

10. Държавата като корпорация.

11. Държавата, дефинирана чрез основни правни понятия.

12. Държавата, дефинирана чрез нейните компоненти. Дефинициите на Йелинек.

13. Държавата като самия правен ред.

14. Взаимното легитимиране на държавата и правото.

15. Правото като динамичен нормативен ред.

16. Актове на държавата.

17. Държавни органи.

18. Държавата и международното право.Държава, власт и суверенитет

19. Теориите за суверенитета.

20. Учението за народния суверенитет.

21. Характеристики на суверенитета.

22. Теорията за разделение на властите.

23. Различните измерения на идеята за разделение на властите.

24. Разделението на властите като конституционен принцип.

25. Учредителна и учредени власти.Форми на държавата

26. Форми на държавата. Постановка на въпроса.

27. Форми на държавно управление. История на проблема.

28. Форми на държавно управление. Републики и монархии.

29. Форми на държавно устройство.

30. Европейският съюз.Политически режими

31. Проблемът за политическите режими.

32. Демокрацията като децентрализирано създаване на норми.

33. Авторитарна и тоталитарна държава.

34. Теорията за правовата държава.

35. Либерални представи за държавата.

36. Теории за социалните функции на държавата.

 


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени