БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

ВЪПРОСНИК

ПО

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

 

Понятие за правото. Юридическата наука. ОТП.

1. Правото като обект на изследване.

2. Фактическо и дължимо. Норма. Видове норми.

3. Методи при изследване на правото. Юридическият метод.

4. Определение на правото.

5. Предмет на правната наука. Възникване и развитие на ОТП. Задачи на ОТП.

6. Юридическа валидност. Валидност и легитимност.

7. Възникване и развитие на естественото право.

8. Съвременни естественоправни теории.

9. Възникване и развитие на правния социологизъм.

10. Съвременни теории на правния социологизъм. Възникване и развитие на юридическия позитивизъм.

11. Съвременни правнопозитивистки теории.

12. Правна догматика и правна херменевтика. Право и език.

 

Правна норма

13. Понятие за правна норма.

14. Видове социални норми и тяхното юридическо значение.

15. Правна норма и речеви акт.

16. Структура на правната норма.

17. Основни видове правни норми.

18. Правни норми и правни принципи. 

19. Действие на правните норми.

 

Правна система

20. Понятията „правна система” и „правен ред”.

21. Теории за правната система (правния ред).

22. Единство на правната система. Правото като система от норми.

23. Статични и динамични нормативни системи.

24. Правото като динамична нормативна система. Вериги на валидността.

25. Структура на правната система.Три аспекта на проблема за структурата на правната система.

26. Структура на правната система от гледна точка на йерархията на нормите.

27. Структура на правната система от гледна точка на правното регулиране.

28. Публично и частно право.

29. Материално и процесуално право.

30. Правен отрасъл и правен институт.

31. Структура на правната система от гледна точка на източниците на правото.

32. Източник на правото. Понятие. Видове.

33. Основни източници в българската правна система.

34. Субсидиарни източници в българската правна система.

35. Завършеност и кохерентност на правната система. Празноти в правото и способи за тяхното преодоляване.

36. Конфликти в правото и способи за тяхното преодоляване.

37. Правната система и нейната непосредствена среда.

38. Правна система и система на юрисдикциите.

39. Съдилище и видове съдилища. Други юрисдикции.


40. Формиране и действие на националните правни системи.

41. Романо-германски правни системи.

42. Прецедентни правни системи.

43. Религиозни и обичайни правни системи.

44. Система на МПП.

45. Правна система на ЕС.

 

Юридически факти

46. Понятие за юридически факт.

47. Видове юридически факти според волевото им съдържание. Юридически събития и юридически действия.

48. Правомерни юридически действия.

49. Неправомерни юридически действия. Вина.

50. Прости и сложни юридически факти. Фактически състави.

51. Юридически презумпции и юридически фикции.

 

Субективно право и правно отношение

52. Понятие за субективно право. Теории.

53. Форми на субективното право.

54. Юридическо задължение. Връзка със субективното право.

55.  Видове субективни права.

56. Защита на субективното право.

57. Правно отношение. Понятие и теории.

58. Структура на правното отношение.

59. Видове правни отношения.

 

Субекти на правото

60. Понятие за субект на правото. Теории.

61. Правосубектност. Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност.

62. Физическо лице.

63. Юридическо лице.

64. Държавата като субект на правото.

65. Представителство. Понятие и видове.

 

Прилагане на правото

66. Прилагане на правото. Прилагане и реализация на правото.

67. Юридическо обосноваване. Истинност на юридическите съждения.

68. Понятие за тълкуване в правото.

69. Начини за тълкуване.

70. Видове тълкуване според тълкуващия субект.

71. Тълкуване и преодоляване на празноти и конфликти в правото.


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени